પ્રવાસી શિક્ષક અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ Pravasi Shikshak Arji Form PDF Download

પ્રવાસી શિક્ષક અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ

પ્રવાસી શિક્ષક ભરતી અરજી ફોર્મ અને માહિતી ગુજરાતમાં કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરવાની પ્રક્રિયા લાંબી ચાલતી હોય છે, આવામાં શિક્ષકની ઘટના લીધે વિધાર્થીઓના શિક્ષણ પર તેની માઠી અસરો પડતી હોય છે. …

Read More

જાણો ઉમર આધારે તમારું વજન કેટલું હોવું જોઈએ ?

તમારી ઉંમર પ્રમાણે તમારું વજન કેટલું હોવું જોઈએ?  દરેક વ્યક્તિને તેમના સ્વાસ્થ્યને જાળવી રાખવા માટે યોગ્ય પોષણની જરૂર હોય છે.  દરેક વ્યક્તિ માટે તેના શરીરનું વજન જાણવું ખૂબ જ જરૂરી …

Read More

પાણીનું કનેક્શન માટે અરજી ફોર્મ

પાણીનું નવું કનેક્શન માટે અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ જે કોઈને પોતાને ઘરે પાણીનું કનેક્શન લેવા માંગતા હોય તે માટે અરજી કરવાની રહેતી હોય છે. તે માટેનું અહીં અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ માટે …

Read More

ટ્રસ્ટ નોંધણી ફોર્મ 2024 ડાઉનલોડ : Trast Nondhani PDF Form Download

ટ્રસ્ટ નોંધણી અરજી ફોર્મ | Trast Nondhani PDF Download 

ટ્રસ્ટ નોંધણી અરજી ફોર્મ | Trast Nondhani PDF Download અહીંયા ટ્રસ્ટ ની નોંધણી કરવા માટેનું ઓફલાઇન અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ માટે અહીં મુકવામાં આવેલ છે. આ ટ્રસ્ટ નોંધણી અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ …

Read More

મકાન બાંધકામ રજાચીઠ્ઠી અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ 2024 : Makan Bandhkam Rajachiththi PDF Download

મકાન બાંધકામ રજાચીઠ્ઠી અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ 2024 : Makan Bandhkam Rajachiththi PDF Download

મકાન બાંધકામ રજાચિઠ્ઠી અરજી ફોર્મ pdf ડાઉનલોડ   અહિયાં જે કોઈ મકાન અથવા તો કોઈપણ બાંધકામ કરવાનું હોય તે માટે પંચાયત માંથી રજા લેવી જરૂરી છે. તો તેથી તેના માટે …

Read More

મકાન આકારણી પત્રક PDF ફોર્મ ડાઉનલોડ 2024

મકાન આકરણી પત્રક ડાઉનલોડ PDF અહીંયા જે મિત્રો મકાન બનાવવા માટેની ઓનલાઈન અરજી કરી રહ્યા હોય તેમને મકાનની આકરણી અપલોડ કરવાની રહેતી હોય છે તેથી અહીંયા મકાન આકરણી પત્રક ડાઉનલોડ …

Read More