ધોરણ 3 અધ્યયન નિસ્પતીઓ ડાઉનલોડ PDF 2023-24

ધોરણ 3 અધ્યયન નિસ્પતીઓ ડાઉનલોડ PDF 2023-24

ધોરણ 3 અધ્યયન નિસ્પતીઓ ડાઉનલોડ PDF : અહીં વર્ષ 2023 – 2024  તમામ ધોરણ 3 પ્રમાણે તમામ વિષયોની નવી અધ્યયન નિસ્પતીઓ ની PDF ફાઈલ આપવામાં આવેલ છે.પ્રાથમિક કે ઉચ્ચ પ્રાથમિકમાં …

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો

ધોરણ 2 અધ્યયન નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ PDF 2023-24

ધોરણ 1 અધ્યયન નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ PDF 2023-24

ધોરણ 2 અધ્યયન નિસ્પતીઓ ડાઉનલોડ : અહીં વર્ષ 2023 – 2024  તમામ ધોરણ 2 પ્રમાણે તમામ વિષયોની નવી અધ્યયન નિસ્પતીઓ ની PDF ફાઈલ આપવામાં આવેલ છે.પ્રાથમિક કે ઉચ્ચ પ્રાથમિકમાં અભ્યાસ …

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો

ધોરણ 1 અધ્યયન નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 1 અધ્યયન નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 1 અધ્યયન નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ PDF : નમસ્કાર શિક્ષકમિત્રો શું આપ તમારા ધોરણ ની અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ ડાઉનલોડ કરવા આવ્યા છો ? હા.. તો તમે સાચી જગ્યા એ પહોંચી ગયા છો. …

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો

ધોરણ 8 તમામ વિષયોની સ્વાધ્યાયપોથી ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 8 તમામ વિષયોની સ્વાધ્યાયપોથી ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 8 સ્વાધ્યાયપોથી PDF ડાઉનલોડ : હેલ્લો વિદ્યાર્થીઓ, શું તમે તમારા ધોરણ 8ની સ્વાધ્યાયપોથીની PDF શોધી રહ્યા છો? હાં, અરે તો તમે યહાં સાચી જગ્યા પર આવ્યા છો! અમે અહીં …

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો

ધોરણ 7 તમામ વિષયોની સ્વાધ્યાયપોથી ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 7 તમામ વિષયોની સ્વાધ્યાયપોથી ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 7 સ્વાધ્યાયપોથી ડાઉનલોડ PDF: હાય વિદ્યાર્થીઓ, શું તમે તમારા ધોરણ 7ની સ્વાધ્યાયપોથી શોધી રહ્યા છો? હાં, તો તમે યહાં સાચી જગ્યા પર આવ્યા છો! અમે અહીં તમારા માટે ધોરણ …

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો

ધોરણ 6 તમામ વિષયોની સ્વાધ્યાયપોથી ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 6 તમામ વિષયોની સ્વાધ્યાયપોથી ડાઉનલોડ PDF

ધોરણ 6 સ્વાધ્યાયપોથી ડાઉનલોડ PDF : હાય વિદ્યાર્થીઓ, શું તમે તમારા ધોરણ 6ની સ્વાધ્યાયપોથી શોધી રહ્યા છો? હાં, તો તમે યહાં સાચી જગ્યા પર આવ્યા છો! અમે અહીં તમારા માટે …

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો

ધોરણ 5 તમામ સ્વાધ્યાયપોથી PDF ડાઉનલોડ

ધોરણ 5 તમામ સ્વાધ્યાયપોથી PDF ડાઉનલોડ

ધોરણ 5 સ્વાધ્યાયપોથી ડાઉનલોડ : હાય વિદ્યાર્થીઓ, શું તમે તમારા ધોરણ 5ની સ્વાધ્યાયપોથી શોધી રહ્યા છો? હાં, તો તમે યહાં સાચી જગ્યા પર આવ્યા છો! અમે અહીં તમારા માટે ધોરણ …

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો