વન રક્ષક પરીક્ષા બેસ્ટ બુક pdf ડાઉનલોડ

વન રક્ષક પરીક્ષા બુક pdf ડાઉનલોડ અને ઓનલાઈન

વન રક્ષક પરીક્ષા બુક pdf ડાઉનલોડ અને ઓનલાઈન હમણાં જ વનરક્ષક પરીક્ષાની તારીખ જાન્યુઆરીમાં જાહેર કરવામાં આવશે. આખરે 3 વર્ષ પહેલાં ભરાયેલા ફોર્મ ની તારીખ જાહેર થઇ પરીક્ષા લેવામાં આવશે. …

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો

Computer Quiz 8 in Gujarati 30 Mark

👉 તમામ પ્રશ્નો કમ્પ્યુટર વિષય ના છે. 👉આ ક્વિઝ માં 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ છે. (બધા ફરજિયાત છે )  👉વોટ્સપ મોબાઈલ નંબર જ આપવો જેથી તમારું પરિણામ વોટ્સઅપ પર મળી શકે. …

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો

ONLINE GK QUIZ 7 IN GUJARATI 30 MARK

  👉 આ ક્વિઝ માં 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ છે. (બધા ફરજિયાત છે )  👉વોટ્સપ મોબાઈલ નંબર જ આપવો જેથી તમારું પરિણામ વોટ્સઅપ પર મળી શકે. 👉આ ક્વિઝ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ની …

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો

Online Gk Quiz 6 Result

Gk Online Quiz 6  results Download07/06/2020 Sunday 👉 ક્વિઝ 6 માં ભાગ લેનાર વિદ્યાર્થીમિત્રો ની માર્ક સાથે ની યાદી નીચે પ્રમાણે છે. 👉 ક્વિઝ માં ટોપ આવેલ વિધાર્થીઓ ની યાદી …

વધુ માહિતી માટે અહી ક્લીક કરો