3000 ડાક સેવકની ભરતી 2023 : Indian Post GDS Recruitment

3000 ડાક સેવકની ભરતી 2023 : Indian Post GDS Recruitment

Indian Post GDS Recruitment 2023 : પોસ્ટ BPM ભરતી 2023: 2023 માં, ઈન્ડિયા પોસ્ટે ખાસ કરીને ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) શ્રેણી હેઠળ બ્રાન્ચ પોસ્ટ ઓફિસ (BOS) માટે બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM) …

Read More

તલાટી ભરતી 2023 : Gujarat Talati Bharti 2023

તલાટી ભરતી 2023 : Gujarat Talati Bharti 2023

Gujarat Talati Bharti 2023: ગુજરાતમાં સરકારી નોકરીઓ શોધતા યુવાનો માટે સરકારે “તલાટી” ને પ્રથમ પસંદગી બનાવી છે. રાજ્યમાં નિયમિત સમયાંતરે, સરકાર તલાટી, શિક્ષક, પોલીસ વગેરેની જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતી કરે …

Read More