ધોરણ 3 અધ્યયન નિસ્પતીઓ ડાઉનલોડ PDF 2023-24

ધોરણ 3 અધ્યયન નિસ્પતીઓ ડાઉનલોડ PDF : અહીં વર્ષ 2023 – 2024  તમામ ધોરણ 3 પ્રમાણે તમામ વિષયોની નવી અધ્યયન નિસ્પતીઓ ની PDF ફાઈલ આપવામાં આવેલ છે.પ્રાથમિક કે ઉચ્ચ પ્રાથમિકમાં અભ્યાસ કરતાં બાળકોનું જેતે વિષયના શિક્ષણ કાર્ય બાદ બાળકમાં કયા અપેક્ષિત ફેરફારો થવા જોઈએ તે જાણવા માટે અધ્યયન નિષ્પત્તિનો ઉપયોગ થાય છે.ધોરણ 3 અધ્યયન નિસ્પતીઓ ડાઉનલોડ PDF 2023-24

ધોરણ 3 અધ્યયન નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ PDF

અધ્યયન નિષ્પત્તિ એ શિક્ષકો માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. તેના દ્વારા વિદ્યાર્થીને સમજાવવા માટેનો એક સરળ રસ્તો મળશે તેથી અહિયાં ધોરણ 3 ના તમામ વિષયોની અધ્યયન નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે તમને વિષય પ્રમાણે નીચે Download PDF નામનું બટન આપવામાં આવેલ છે તેની ઉપર ક્લિક કરવુ.

ધોરણ 3 અધ્યયન નિષ્પત્તિ PDF ડાઉનલોડ કરો

ધોરણ 3 ગુજરાતી અધ્યયન નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ PDF

Download PDF 

ધોરણ 3 ગણિત અધ્યયન નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ PDF 

Download PDF 

ધોરણ 3 અંગ્રેજી અધ્યયન નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ PDF 

Download PDF 

ધોરણ 3 પર્યાવરણ અધ્યયન નિષ્પત્તિ ડાઉનલોડ PDF 

Download PDF 

IMP :  ધોરણ 5 તમામ સ્વાધ્યાયપોથી PDF ડાઉનલોડ 2024

Leave a Comment