ફોરેસ્ટ ગાર્ડ જૂના પેપર PDF ડાઉનલોડ : Forest Guard Old Paper Download PDF

Gujarat Forest Guard Old Paper PDF Download : 2013, 2016 અને 2022 માં લેવાયેલી ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષાના જૂના પેપર્સ તેમના જવાબો સાથે પીડીએફ ફોર્મેટમાં મફત ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ઉપલબ્ધ છે. ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ જૂના પેપર્સ ડાઉનલોડ કરો

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ જૂના પેપર PDF ડાઉનલોડ

2024 માટે ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષા ગુજરાત વિભાગ દ્વારા લેવામાં આવશે. અહીં, અમે ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષાના પાછલા વર્ષના પ્રશ્નપત્ર સાથે આન્સર કી પ્રદાન કરીએ છીએ. અમે આશા રાખીએ છીએ કે 2013, 2016 અને 2022માં લેવાયેલી ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ પુસ્તક તમારી તૈયારી માટે ઉપયોગી થશે.

Gujarat Forest Guard Old Paper PDF Download

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ જૂના પેપર અને આન્સર કી ડાઉનલોડ કરવા માટે, સત્તાવાર OJAS પોર્ટલ http://Ojas.gujarat.gov.in/ ની મુલાકાત લો. મુખ્ય વેબપેજ પર “જવાબ કી” ટેબ પર ક્લિક કરો. તમારા કમ્પ્યુટર અથવા મોબાઇલ ઉપકરણ પર પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો.

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ જૂના પેપર બુક pdf Download

વન પરીક્ષા પાસ કરવા માટે, તમારે 2023 ની ફોરેસ્ટ ગાર્ડ બુક પીડીએફની જરૂર પડી શકે છે.

IMP :  Gujarat Forest Guard Call Letter Download 2024 : Gujarat Vanrakshak Exam Admit Card Download Date

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષા 2016: તમે ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષાના જૂના પેપર્સ, સોલ્યુશન્સ અને કટ ઓફ PDF ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો. ઉપરાંત, ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પરીક્ષા 2022 માટેના પ્રશ્નપત્રો, ઉકેલો અને કટ ઓફ પણ ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે, જેની પરીક્ષા તારીખ 27 માર્ચ, 2022 છે.

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પેપર 2022પેપર   જવાબો ની યાદી ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પેપર 2016પેપર  |  જવાબો ની યાદી ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પેપર 2013 વન મદદનીશ   ગાર્ડ

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ જૂના પેપર PDF ડાઉનલોડ : Forest Guard Old Paper Download PDF

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ર્અભ્યાસક્રમ અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment