24 જાન્યુઆરી, 2024 : આવતી કાલના ચોઘડિયા 20240 દિવસના ચોઘડિયા

24 જાન્યુઆરી, 2024 : આવતી કાલના ચોઘડિયા 20240 દિવસના ચોઘડિયા

24 જાન્યુઆરી, 2024 ને ગુરુવારે ચોઘડિયાઓ નીચે મુજબ હોવાનો અંદાજ છે.

 દિવસના ચોઘડિયા | Divasna Choghadiya 

રોગ: 7:18 AM – 8:41 AM, 4:58 PM – 6:21 PM

ઉદ્વેગ: સવારે 8:41 – સવારે 10:04

ચલ: સવારે 10:04 – સવારે 11:27

લાભ (લાભ):11:27 AM – 12:50 PM

અમૃત (અમર):** બપોરે 12:50 – બપોરે 2:12

કાળ:બપોરે 2:12 – બપોરે 3:35

શુભ (શુભ): બપોરે 3:35 PM – 4:58 PM

રોગ: સાંજે 4:58 – સાંજે 6:21

 રાત્રિના ચોઘડિયા | Ratrina Choghadiya

ચિંતા: સાંજે 6:21 – સાંજે 7:44

ચલ: સાંજે 7:44 – રાત્રે 9:07

લાભ (લાભ): 9:07 PM – 10:30 PM

અમૃત (અમર): 10:30 PM – 11:53 PM

કાળ :11:53 PM – 1:16 AM

શુભ (શુભ): 1:16 AM – 2:39 AM

રોગ: 2:39 AM – 4:02 AM

 કાલના શુભ ચોઘડિયા:

દિવસ દરમિયાન ચોઘડિયા:  અમૃત (12:50 PM – 2:12 PM)

રાત્રિ દરમિયાન ચોઘડિયા : અમૃત (10:30 PM – 11:53 PM)

 કાલ ના અશુભ ચોઘડિયા 

દિવસ દરમિયાન: રોગ (7:18 AM – 8:41 AM, 4:58 PM – 6:21 PM)

IMP :  આવતી કાલનું નું રાશિફળ જાણો : 01/02/2024 ગુરુવાર Kal Nu Rashifal

રાત્રિ દરમિયાન: સમયગાળો (11:53 PM – 1:16 AM, 4:02 AM – 5:25 AM)

શુભ ચોઘડિયામાં કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ કાર્યની શરૂઆત કરવી શુભ માનવામાં આવે છે, જ્યારે અશુભ ચોઘડિયામાં કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળવામાં આવે છે.

Leave a Comment