મકાન કબ્જો અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ

મકાન કબ્જો હક્ક દાખલ કરવા માટે અરજી ફોર્મ: અહિયાં કોઈ પણ વાડો કે મકાન હોય તેમનો હક્ક દાખલ કરવો હોય તે માટે અરજી કરવાની રહેતી હોય છે. તેથી અહિયાં મકાન કબ્જો દાખલ કરવા માટેનું અરજી પત્રક ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે.

મકાન કબ્જો હક પત્રક ડાઉનલોડ

આ મકાન કે વાડોનો કબ્જો કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે બ્લુ કલર નું ડાઉનલોડ બટન ઉપર ક્લિક કરવાથી ફ્રી માં pdf અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકાશે

મકાન કબજો અરજી ફોર્મ ડાઉનલોડ

Download PDF

બક્ષીપંચ નો દાખલો મેળવવા નું અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ

નાના સીમાંત ખેડૂત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની અરજીનો નમુનો ડાઉનલોડ

નવું પાન કાર્ડ મેળવવા અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ

મકાન કબ્જો અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ

IMP :  આવકનો દાખલો ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ 2024 ડોક્યુમેન્ટ | Avakno Dakhlo , PDF Form, Document 2024