પોલીસ ભરતી ના નવા નિયમો 2024 : હવે ફિઝિકલ ટેસ્ટ ના માર્ક નહિ ઉમેરાય

પોલીસ ભરતી ના નવા નિયમો 2024

પોલીસ ભરતી ના નવા નિયમો : નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત પોલીસ ભરતી વિશે માહિતી બહાર પાડવામાં આવી છે. હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે હવે ગુજરાત પોલીસ ભરતી પરીક્ષામાં કોઈ રનિંગ ટેસ્ટ રહેશે નહીં. હવે ઉમેદવારોની પસંદગીની શક્યતા વધી શકે છે. અગાઉ લોક રક્ષકની ભરતી માટે શારીરિક કસોટીમાં રનિંગ ટેસ્ટ આપવો જરૂરી હતો, પરંતુ હવે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ ભરતીમાં, ઉમેદવારોએ માત્ર નિર્ધારિત સમયમાં દોડ પૂર્ણ કરવાની જરૂર રહેશે પરંતુ તેના માટે કોઈ ગુણ આપવામાં આવશે નહીં.

પોલીસ ભરતી ની પરીક્ષામાં શું થયો ફેરફાર ?

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા ગુજરાત રાજ્યના તમામ યુવાનોને સમાચાર છે કે હવે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ભરતી માટેની પરીક્ષાની પદ્ધતિમાં ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. અગાઉ, આ ભરતીમાં શારીરિક કસોટીનો સમાવેશ થતો હતો, જેમાં રેસ ચલાવવાનો સમાવેશ થતો હતો અને ઉમેદવારોને તેમના પ્રદર્શનના આધારે માર્કસ મળતા હતા. પરંતુ હવે ઉમેદવારોએ નિર્ધારિત સમયમાં જ રેસ પૂર્ણ કરવાની રહેશે. આ માટે કોઈ ગુણાંક આપવામાં આવશે નહીં.

પોલીસ ભરતી 2024 : અહી ક્લિક કરો 

IMP :  GSSSB Recruitment 2024 : સંશોધન મદદનીશ તથા આંકડા મદદનીશ વર્ગ-૩ની ભરતી સરકારી નોકરી મેળવો

 અગાઉ ભરતીમાં શારીરિક તપાસમાં ઉમેદવારોનું વજન પણ મહત્વનું હતું, જે હવે દૂર કરવામાં આવી રહ્યું છે. હવે, શારીરિક કસોટી માત્ર લાયકાતના હેતુ માટે જ હશે અને તેના માટે કોઈ ગુણ આપવામાં આવશે નહીં. જે ઉમેદવારો શારીરિક કસોટીમાં લાયક ઠરે છે તેઓને પછી ઉદ્દેશ્ય MCQ ટેસ્ટ આપવામાં આવશે.

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી નવા નિયમો લાગુ 

ફેરફાર પહેલા, જે ઉમેદવારો શારીરિક કસોટીમાં લાયકાત ધરાવતા હતા તેમને 2 કલાકમાં 100 ગુણની MCQ ટેસ્ટ આપવામાં આવતી હતી. જો કે, હવે તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે જેમાં માત્ર 200 માર્ક્સની ઓબ્જેક્ટિવ MCQ ટેસ્ટ, જેમાં ભાગ A અને ભાગ Bનો સમાવેશ થાય છે, 3 કલાકના સમયમાં લેવામાં આવશે. પાસ થવા માટે 40 ટકા સ્કોર કરવો જરૂરી છે.

પોલીસ પરીક્ષાનું કેટલાં માર્કનું પેપર હશે ?

હવે, 100-માર્કની MCQ પરીક્ષાને બદલે, ઉમેદવારોને 200-માર્કની MCQ પરીક્ષા આપવામાં આવશે. આ MCQ પરીક્ષા પાસ કરવા માટે 40%નો સ્કોર જરૂરી છે. RRU અને NFSU માટે વધુ માર્કસ આપવામાં આવશે.

પોલીસ ભરતી પરીક્ષા ના વિષય માર્ક

પોલીસ ભરતી ના નવા નિયમો 2024 : હવે ફિઝિકલ ટેસ્ટ ના માર્ક નહિ ઉમેરાય

પોલીસ ભરતી માં અંગ્રેજી વિષય આવશે કે નહીં?

આ પરીક્ષામાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં હવે અંગ્રેજી વિષય હટાવીને સચિવાલય પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે. 200 માર્કસનું પેપર ત્રણ કલાકમાં લેવાશે. હવે, નવા કાયદા બનાવવામાં આવ્યા છે, જૂના કાયદા જેવા કે CrPC, IPC, એવિડન્સ એક્ટ વગેરે, પોલીસ પરીક્ષામાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા છે. આ પોલીસ પરીક્ષામાંથી મનોવિજ્ઞાન અને સમાજશાસ્ત્ર જેવા વિષયો પણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે.

IMP :  Indian Post Office Bharti 2024 : ભારતીય પોસ્ટ ઑફિસમાં ભરતી

1 thought on “પોલીસ ભરતી ના નવા નિયમો 2024 : હવે ફિઝિકલ ટેસ્ટ ના માર્ક નહિ ઉમેરાય”

Leave a Comment